Leveransvillkor

Nedanstående villkor gäller oavsett köparens eventuella inköpsbestämmelser såvida annat ej skriftligen avtalats. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Uttalanden och uppgifter som inte skriftligen bekräftas i samband med avtalets ingående, skall inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller på annat sätt ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll.

1. OFFERT OCH AVTALS INGÅENDE
Säljarens offert gäller för däri utsatt tid för antagande av svar (order) från köparen. Om offertens giltighetstid ej särskilt angivits är denna begränsad till 30 dagar räknat från offertdatum. Avtal anses ingånget först sedan säljaren avgivit skriftligt ordererkännande. För ingånget köpeavtal gäller endast de i ordererkännandet angivna villkoren.

2. SUCCESSIV LEVERANS
Om avtalet avser successiva leveranser skall varje leverans betraktas som fristående försäljning. Sålunda har köparen ej rätt att vid försening av delleverans eller fel eller brist i delleveransen häva avtalet i övrigt. Om leverans uppskjutes till följd av omständigheter som angives i punkt 14 äger säljaren uppskjuta leveranserna med en med hänsyn till omständigheterna skälig tid.

3. FÖRSENING
Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans) eller för mottagande av godset skall den andra parten underrättas härom utan dröjsmål. Är förseningen icke en följd av omständighet som anges i punkt 14 och viss visas förseningen medföra väsentlig kostnad eller olägenhet för den av parterna som ej är ansvarig för förseningen, äger parten ifråga häva avtalet såvitt avser försenad leverans. Säljaren är inte skadeståndsskyldig för skada på grund av försening.

Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 14 angiven omständighet eller på grund av någon köparens handling eller uraktlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till omständigheterna i fallet, må anses skälig. Om säljaren inte levererar godset inom avtalad leveranstid eller inom förlängd leveranstid och detta beror på säljaren har köparen, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller måste ha insett detta, rätt att häva avtalet.

Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för leverans och är tilläggstiden inte oskäligt kort, får köparen även häva avtalet om leverans inte har skett inom tilläggstiden.

Underlåter köparen att ta emot godset på fastställd dag skall säljaren ombesörja lagring av godset på köparens risk och bekostnad. Om leveransen försenas på grund av orsak för vilken köparen svarar, skall köparen ersätta säljaren för de merutgifter som vållats av förseningen och som säljaren inte skäligen kunnat undvika.

4. KONTROLL
Om överenskommelse om mera ingående leveranskontroll inte träffats mellan säljaren och köparen gäller att godset skall genomgå den kontroll som säljaren normalt utför före leverans av dylikt gods. Av säljaren utförd leveranskontroll fritar inte i något fall köparen från sin allmänna undersökningsplikt vid mottagandet av godset.

Köparen är skyldig att genast, och senast inom 30 dagar efter mottagandet, skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist i godset som han märkt eller bort märka vid äventyr att han eljest förlorar honom tillkommande rätt på grund av felet eller bristen. I fråga om fel eller brist som kan ha uppkommit i samband med transport och som kan konstateras utan svårighet, åligger det köparen vid äventyr som angivit ovan att genast efter mottagandet skriftligen underrätta vederbörande transportör och säljaren om felet eller bristen.

5. KVANTITET
Avtalad vikt, volym eller angivet antal får av leveranstekniska skäl över- eller underskridas högst med 10 %. Levererad kvantitet skall ligga till grund för debitering. Med avtalad kvantitet förstås totalt avtalad kvantitet oavsett om delleveranser förekommer.

6. FÖRPACKNING OCH LEVERANSORT
Av säljaren angivna priser anses gälla oförpackat gods. Beträffande godsets förpackning och kostnaderna därför gäller vad som överenskommits i avtalet. I annat fall står det säljaren fritt att välja lämpligt emballage och debitera kostnader därför. Emballage återtages ej. Såvida annat ej överenskommits gäller angivna priser fritt säljaren eller plats där säljaren har det avtalade godset i lager. De handelstermer som användes skall tolkas enligt vid avtalets ingående gällande Incoterms (utgivna av Internationella Handelskammaren).

7. ANSVAR FÖR FEL
Skulle levererat gods visas vara behäftat med fel är säljaren skyldig att i eget val utföra ersättningsleverans. Det åligger köparen att genast efter erhållen vetskap om fel enligt första stycket underrätta säljaren om detta och göra vad på honom må ankomma, för att möjliggöra för säljaren att uppfylla sina skyldigheter. Inom Sverige levereras utbytt, reparerat eller omarbetat gods fraktfritt av säljaren till den ursprungliga bestämmelseorten. I fall av exportleverans levereras utbytt, reparerat eller omarbetat gods FOB svensk utlastningshamn.

Såvida annat ej överenskommits, skall köparen bära kostnaden och stå risken för returfrakten av felaktigt gods till säljaren. Om ny vara levereras i utbyte mot felaktig, äger säljaren debitera köparen för den i utbyte levererade varan, vars pris reduceras med beaktande av den tjänst den ursprungligen levererade varan lämnat.

Ovanstående åtaganden innefattar icke någon utfästelse om livslängden av levererade produkter. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor gäller utan förbindelse. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Utöver vad som nämnts har säljaren inte någon skyldighet att på grund av fel i levererat gods betala ersättning för direkta eller indirekta följdskador och förluster eller utebliven vinst.

8. ANSVAR FÖR SAKSKADA ORSAKAD AV GODSET
Köparen skall hålla säljaren skadelös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra stycket i denna punkt. Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar

· på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller

· på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset. Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom. Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras enligt punkt 25.

9. PRISJUSTERING
Har bestämt pris avtalats och införes efter avtalets slutande för godset export- eller importavgift, skatt eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav må, även om pålagans införande eller ändring inte beaktas i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.

Motsvarande gäller i de fall som bestämt pris som avtalats direkt eller indirekt påverkas av valutaändringar. Om valutan förändras med >1 % från det datum då prisavtalet blev giltigt har säljaren rätt att debitera kunden eventuell merkostnad. Om råvarupriset förändras med >10 % från det datum då prisavtalet blev giltigt har säljaren rätt att debitera kunden eventuell merkostnad.

10. MERVÄRDESSKATT
Avtalat pris innefattar inte mervärdesskatt.

11. BETALNING
Om inte annat överenskommits skall betalning vara säljaren tillhanda senast 30 dagar efter faktura datum. Om inte annat avtalats har säljaren rätt till dröjsmålsränta med en månadsbaserad räntesats på 2 % Om köparen underlåter att ta emot godset på fastställd dag, skall betalning ändå erläggas som om leveransen har skett enligt avtal. Har köparen inte betalat inom två månader från förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet.

Kostnaden för hembeställt material, och i de fall materialet är förädlat kostnaderna härför, för inneliggande kundorder som köparen vill avboka eller senarelägga med mer än två månader, har säljaren rätt att debitera kunden. Önskas ingen leverans har säljaren härutöver rätt att debitera en skälig merkostnad för hanteringen.

12. ÄGANDERÄTTSBEHÅLL
Levererat gods förblir säljarens egendom till dess detsamma har blivit till fullo betalt. Accept eller annan förbindelse anses ej som betalning förrän det helt inlösts.

13. INSOLVENS MM
Finns skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva kontant betalning eller att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan

dröjsmål, äger säljaren utan skadeståndsskyldighet skriftligen häva avtalet såvitt avser icke levererat gods.

14. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
Skulle till följd av arbetskonflikt eller annan omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndigheternas beslut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven eller felaktig leverans från
underleverantör, råvaru- eller energibrist, säljarens möjligheter att fullgöra, respektive köparens möjligheter att mottaga leverans, väsentligt försvåras är säljaren respektive köparen – om omständigheten inte skäligen bort beaktas vid köpets avslutande och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständighetens menliga inverkan – berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet. Skulle denna tid överstiga sex månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser som skulle ha skett under tiden i fråga. Detta gäller även om sådan omständighet , som avses ovan, inträffar efter avtalad leveranstid.

Part som vill begagna sig av rättighet som ovan sagts, skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom. Om köparen häver avtalet är han skyldig att från säljaren till skäligt pris överta för leveransen anskaffat material samt det gods som färdigställts innan skriftlig underrättelse om hävningen nådde säljaren. Därutöver är part inte ersättningsskyldig för omständighet som angivits i denna punkt

15. MODELLER, FORMAR OCH ANDRA VERKTYG
I det fall särskilda modeller, formar eller andra verktyg erfordras vid tillverkningen debiteras köparen kostnad därför, varom överenskommelse skall träffas mellan parterna innan tillverkningen sker. Sådana modeller, formar och andra verktyg utgör, såvida icke annat skriftligen avtalats, säljarens egendom men får ej utan köparens medgivande användas för annans räkning.

Formar, verktyg etc. förvaras av tillverkaren, som svarar för kostnader för underhåll under en tid av två år efter senaste leveransen. Sedan dessa två år förflutit, äger säljaren utan ytterligare meddelanden att skrota eller på annat sätt disponera över dessa formar verktyg etc. Om köparen önskar att säljaren skall förvara dylika verktyg längre tid än ovan angivna två år, äger säljaren rätt till skäligt vederlag för vård och försäkring.

16. BETALNINGSVILLKOR FÖR VERKTYG
Betalning för formar och andra verktyg skall av köparen erläggas på sätt och tid som angivits i överenskommelse mellan parterna. Saknas bestämmelser härom, erlägges betalningen netto kontant i samband med order av utfallsprover. Verktyget är säljarens egendom.

17. METALLDELAR OCH ANDRA INGÅENDE DETALJER
Skall metalldelar eller annat gods ingå i de beställda artiklarna och därvid tillhandahållas av köparen gäller att dessa skall levereras fritt säljarens fabrik med de kvantiteter och vid de tidpunkter som säljaren anger. Dylika detaljer skall levereras med 10 % överkvantitet för att kompensera kassation.

Metalldelar och andra detaljer skall vara utförda enligt överenskomna mått och toleranser, så att de passar i formarna, och köparen svarar även i övrigt för att de är lämpliga för ändamålet. Köparen är ansvarig för direkta kostnader, som säljaren åsamkas på grund av förseningar eller felaktigheter i leveranserna av metalldelarna.

18. PATENT, MÖNSTERSKYDD, UPPHOVSRÄTT OCH DYLIKT
Såväl vid leverans efter ritningar, varuprover, modeller eller andra förebilder, som tillhandahålles av köparen, som i det fall att säljaren, tillverkaren åtagit sig konstruktionsarbetet/tillverkningen, ikläder sig köparen allt ansvar för eventuellt intrång i tredje mans rätt på grund av patent, mönsterskydd, upphovsrätt eller liknande.

Köparen är skyldig att gottgöra säljaren för alla kostnader och skador som kan drabba denne genom dylikt intrång eller tvister därom. Vid exportförsäljning fritager sig säljaren från ansvar och ersättningsskyldighet för intrång i annans rätt till patent, mönsterskydd, upphovsrätt eller liknande. Det sagda gäller även då någon säljarens produkt ingår som komponent eller insatsvara i någon annan produkt.

19. KONSTRUKTIONER
Levereras produkter i enlighet med särskilda förslag, skisser, ritningar eller förebilder, inskränker sig säljarens ansvar till att levererat gods utföres i enlighet med dessa underlag. Såvida icke särskild överenskommelse träffats, ansvarar säljaren icke för att levererat gods är lämpligt för av köparen ursprungligen eller senare avsedda användningsändamål.

Förslag, ritningar, beskrivningar, modeller eller förebilder i övrigt, som av part tillställes den andra parten eller anbudstagare, förblir den tillhandahållande partens egendom och får icke utan hans tillstånd i något avseende användas och ej heller delges tredje man.

20. UTFALLSPROVER
Godkänner köparen utfallsprov utan förbehåll, godtar säljaren sedan icke några anmärkningar, såvida levererat gods överensstämmer med de godkända utfallsproverna. Köparen skall skriftligen yttra sig över utfallsprov inom 10 dagar från mottagandet av sådan prov.

21. TOLERANSER OCH TOLKAR
Har ej särskild överenskommelse träffats om toleranser, gäller de toleranskrav som säljaren normalt tillämpar för dylikt gods. Ändring i toleranskrav efter avtalets ingående förutsätter skriftlig överenskommelse mellan parterna. Speciella tolkar och fixturer, som föreskrives av köparen för kontroll av färdiga artiklar skall tillhandahålles av denne.

22. PRISLISTOR
Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående avisering ändra sina prislistor, kataloger, prospekt eller dylikt.

23. ANNULLERING AV ORDER OCH RETUR AV VARA
Annullering av order och retur av vara kan ej göras utan godkännande av säljaren.

24. TVIST
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Stockholms län. Säljaren äger rätt att driva in obetald fordran på köpeskilling genom betalningsföreläggande eller genom talan vid allmän domstol.

25. TILLÄMPLIG LAG
På slutet köpeavtal och därur härflytande rättsförhållanden skall svensk lag, med undantag för lagen (1987:822) om internationella köp, vara tillämplig.

***

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar